آمار کلی

کد ملی: 006421XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پلین سنگ جهان گستر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/04/04 تا 1390/08/08
بین المللی صنعت سیمان لیان مدیرعامل منحل شده 1389/05/17 تا کنون