آمار کلی

کد ملی: 100103XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رایا سپهر ویژن البرز مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/02/28 تا 1396/11/01