آمار کلی

کد ملی: 007685XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهیان ایتوک آتیه پردیس رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/17 تا کنون
رهنمای آتیه مازند عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/10 تا کنون