آمار کلی

کد ملی: 038613XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صرافی سیدمحمدجواد تهامی و شرکا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/28 تا کنون