آمار کلی

کد ملی: 533909XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنف قنادان و آبنبات ریز و نقل ریزان شهرستان زابل نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/18 تا کنون