آمار کلی

کد ملی: 007683XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هواران پویش ایرانیان رئیس هیئت مدیره منحل شده 1390/05/25 تا کنون