آمار کلی

کد ملی: 181560XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اندیشه صنعتگران نو آور آسیا عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/09 تا کنون