آمار کلی

کد ملی: 007929XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپهر رهجویان کیان شریف رئیس هیئت مدیره منحل شده 1391/12/23 تا کنون