آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نانو پالایش آب لیان مدیرعامل خارج شده 1388/09/23 تا 1389/09/22