آمار کلی

کد ملی: 049223XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سلامت تغذیه ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1390/01/31 تا کنون