آمار کلی

کد ملی: 129086XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فیروزه ی درخشان کویر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/08/15 تا 1394/10/28