آمار کلی

کد ملی: 086001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تیوان بنیان باورد عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/01/15 تا 1398/01/20