آمار کلی

کد ملی: 138288XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افق بین آذران معروف عضو هیئت مدیره فعال 1393/06/03 تا کنون