آمار کلی

کد ملی: 527996XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سهند ستایش اکسین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/13 تا کنون