آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
2850 کرم ابریشم اجارود تحت شماره 1053 بازرس اصلی فعال 1385/12/10 تا کنون