آمار کلی

کد ملی: 303086XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی ومشاوره ای آتیه سبز هلیل بازرس اصلی خارج شده 1392/04/12 تا 1394/06/15