آمار کلی

کد ملی: 432372XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت روز بها رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/05 تا کنون