آمار کلی

کد ملی: 450008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسافربری ریکا سیر ایلام بازرس اصلی فعال 1396/02/18 تا کنون