آمار کلی

کد ملی: 158322XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبز همتان ایثار دویست و سی و هشت سیصد و هفت بازرس علی البدل فعال 1391/06/23 تا کنون