آمار کلی

کد ملی: 657966XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ناظر کاشانه کنگان گروه هفت هزار و سیصدو نه نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/01/14 تا 1395/09/13