آمار کلی

کد ملی: 119888XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه مهندسان مشاور طرح و مقاومت اسپادانا نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/12/21 تا 1391/09/29
کاشی نیلو مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/04/23 تا 1390/11/24