آمار کلی

کد ملی: 504981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زینت آفرینان دیبا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/05/26 تا کنون