آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تالار پذیرای سلمان فارسی که بانضمام مدارک دیگر طی نامه شماره 1054/8 مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1389/06/23 تا کنون