آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات اموزش کارکنان سازمان سنجش اموزش کشور بازرس اصلی خارج شده 1396/04/20 تا 1397/04/25