آمار کلی

کد ملی: 037002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن اندیشان او یول قم بازرس علی البدل خارج شده 1393/11/27 تا 1395/05/02