آمار کلی

کد ملی: 299151XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی راور عمران عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/27 تا کنون