آمار کلی

کد ملی: 616986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اداره کل حسابرسی استان گیلان عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1394/11/01 تا 1397/11/27