آمار کلی

کد ملی: 049322XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی کیمیا بنای پارس بازرس علی البدل فعال 1398/07/20 تا کنون
مهندسی بازرگانی فارس مغناطیس ایرانیان بازرس علی البدل خارج شده 1389/09/09 تا 1398/02/18