آمار کلی

کد ملی: 113018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اطلس دانش نقش جهان بازرس اصلی فعال 1395/09/24 تا کنون