آمار کلی

کد ملی: 461013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروند توسعه ویرا کویر رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/27 تا کنون