آمار کلی

کد ملی: 005474XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 9

شرکت فعال: 0

خارج شده: 5

منحل شده: 4

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پردیس داده پردازان شاخص مدیرعامل خارج شده 1396/05/31 تا 1396/10/04
پردازش الکترونیک راشد سامانه عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/05/21 تا 1398/06/17
بهکاوان نوآور آرنا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/03/23 تا 1396/10/20
پرشین افزار ماندگار رئیس هیئت مدیره منحل شده 1395/06/15 تا کنون
تدبیرگران فناوری هوشمندآریان مدیرعامل منحل شده 1395/03/01 تا کنون
فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1395/02/28 تا کنون
پاسارگاد فرتاک آریان عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/01/31 تا کنون
فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/12/21 تا 1393/03/18
داده پردازان تدبیر سرمایه نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/02/01 تا 1393/05/28