آمار کلی

کد ملی: 004671XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت صدرا مهرگان ایرسا عضو هیئت مدیره فعال 1390/08/08 تا کنون