آمار کلی

کد ملی: 444990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی رهساز سازه پویای یزد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/07 تا کنون