آمار کلی

کد ملی: 241134XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی نور آوران صغاد نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/02/15 تا 1395/06/20