آمار کلی

کد ملی: 128999XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه حضرت علی ابن ابیطالب ع لمجیر اصفهان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/02 تا کنون