آمار کلی

کد ملی: 008081XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا رایبد مهرسان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/28 تا کنون
انرژی تابش آفتاب سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/01/05 تا 1397/12/26
پرتو اختر ایلیا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/01 تا کنون