آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغ تخمگذار سمنان بازرس علی البدل خارج شده 1394/06/09 تا 1396/09/18