آمار کلی

کد ملی: 008216XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه نیرو ایگل ایرانیان بازرس اصلی فعال 1397/02/22 تا کنون