آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دهیاران توسعه مشکین غربی مدیرعامل خارج شده 1391/12/19 تا 1393/09/15