آمار کلی

کد ملی: 003502XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنعتی بنیادترانس ایران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/06/06 تا 1397/12/01