آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوشا نیر گستر فارس بازرس علی البدل خارج شده 1390/09/07 تا 1395/07/14