آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه داده های تجاری ساوه چکاد نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/12/11 تا 1394/04/08