آمار کلی

کد ملی: 308003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پردازش تراز کویر کرمان بازرس علی البدل فعال 1396/12/19 تا کنون