آمار کلی

کد ملی: 245194XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زنبورداران سلمان فارسی قیروکارزین رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/04/06 تا 1397/10/12