آمار کلی

کد ملی: 175045XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی روستایی گندم زار کوثران اهواز عضو هیئت مدیره فعال 1393/06/15 تا کنون