آمار کلی

کد ملی: 332934XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن شماره دو سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/24 تا کنون