آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگام آبخیز شرق نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1385/08/08 تا 1387/07/17