آمار کلی

کد ملی: 137572XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی سازندگان ژرفا سیر بازرس اصلی فعال 1391/03/24 تا کنون