آمار کلی

کد ملی: 005978XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی تجهیزات آزما تک مهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1392/03/26 تا کنون