آمار کلی

کد ملی: 372007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نقش آفرین نگاره هور رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/27 تا کنون
مهندسین مشاور بهین شهر آیین پارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/18 تا کنون